Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.

Vedenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o., so sídlom: Hlavná 73, Prešov 080 01, IČO: 55 472 672, oznamuje, že 2.8.2024 od 10.00 do 12.00 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti         na ulici Hlavná 73, Prešov 080 01 uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Mestského podniku služieb Prešov, s. r. o, […]
Menej ako 1 min. min.

Vedenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o., so sídlom: Hlavná 73, Prešov 080 01, IČO: 55 472 672, oznamuje, že 2.8.2024 od 10.00 do 12.00 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti         na ulici Hlavná 73, Prešov 080 01 uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Mestského podniku služieb Prešov, s. r. o, ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti.Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:     zamestnanec registrovaného sociálneho podniku Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.,     spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,     obyvateľ mesta Prešov, ako mesta, v ktorom je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,     fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín….ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií: u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva, u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi, u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci, u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese Hlavná 73, Prešov 080 01, do 26.7.2024. Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a  adresu trvalého pobytu.Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:     vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.    súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 2 rokov.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie