Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby

Obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona […]
Menej ako 1 min. min.

Obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po doplnení podania zo dňa 12. 6. 2024 a 8. 7. 2024 Vás v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomuje o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania upúšťa.

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona. V zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, na I. poschodí, č. dverí 217 v pracovné dni v mesiaci júl a august:

pondelok, utorok od 7.00 do 15.00 hod. v stredu od 7.00 do 16.00 hod. v piatok od 7.00 do 14.00 hod.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby Typ: PDF dokument, Veľkosť: 245.48 kB

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby – situácia stavby č. 1 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 2.34 MB

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby – situácia stavby č. 2 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 1.93 MB

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie