Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Oznámenie o zámere zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v súlade s článkom 35 odsek 2 bod 1. platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje z á m e r zámeny vlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou […]
Menej ako 1 min. min.

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v súlade s článkom 35 odsek 2 bod 1. platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje z á m e r zámeny vlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ) Popis majetku: mestský majetok – rodinný dom so súp. č. 934 na parcele KN-C č. 1856/2, a pozemky na parcelách KN-C č. 1856/1 o výmere 626 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a KN-C č. 1856/2 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1553, k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, s prevádzkovou budovou so súpisným číslom 1761 v areáli plážového kúpaliska, zapísaná na LV č. 582, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve Ing. Robert Ragályi, rod. Ragályi, v podiele 1/1, dátum narodenia: 02.07.1978, bytom: Pri Majeri 1534/38, 982 01 Tornaľa. Cena: 61 311,71 Eur – majetok vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1 (Všeobecná hodnota bola určená Znaleckým posudkom č. 26/2024 zo dňa 04.06.2024 vypracovaným znalcom Ing. Emília Hasíková)Cena: 10 060,11 Eur – majetok vo vlastníctve Ing. Robert Ragályi v podiele 1/1  (Všeobecná hodnota bola určená Znaleckým posudkom č. 27/2024 zo dňa 04.06.2024 vypracovaným znalcom Ing. Emília Hasíková) Dôvod: dôvodom zámeny majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa je zámena nehnuteľností s finančným vyrovnaním, ktorou sa dosiahne verejnoprospešný účel (majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v areáli plážového kúpaliska), a to v súlade s článkom 35 odsek 5 písm. m) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa Zámer zámeny vlastníctva mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 60/2024 zo dňa 25.04.2024. Návrh na zámenu (uzavretie zámennej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali. Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa,centrálna elektronická úradná tabuľa V Tornali, dňa 10.06.2024.    Ing. Erika Győrfiová primátorka mesta Tornaľa

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie