Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Pozvánka na zasadnutie komisie investično – finančnej

Komisia investično – finančná zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Tornali, zastúpená predsedom komisie Ing. Jánosom Deákom zvoláva zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2024 vo štvrtok so začiatkom o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 40 na Mestskom úrade v Tornali Program zasadnutia : Otvorenie Informácie o programe zasadnutia Konsolidovaná výročná správa mesta Tornaľa za rok […]
Menej ako 1 min. min.

Komisia investično – finančná zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Tornali, zastúpená predsedom komisie Ing. Jánosom Deákom zvoláva zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2024 vo štvrtok so začiatkom o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 40 na Mestskom úrade v Tornali Program zasadnutia : Otvorenie Informácie o programe zasadnutia Konsolidovaná výročná správa mesta Tornaľa za rok 2023 Návrh Záverečného účtu mesta Tornaľa za rok 2023 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2024 Zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2024 Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa Schválenie podmienok odpredaja budovy bývalej slovenskej základnej školy v m. č. Starňa so súp. číslom 51 na parcele KN-C č. 942 a príslušných pozemkov o celkovej výmere 1598 m2 spôsobom obchodnej verejnej súťaže Zámer, spôsob a podmienky odpredaja 2 novovytvorených parciel za účelom individuálnej bytovej výstavby v m. č. Starňa spôsobom obchodnej verejnej súťaže Predĺženie výpožičky majetku mesta pre Občianske združenie Futbalový klub mesta Tornaľa Predĺženie výpožičky majetku mesta pre Občianske združenie MORS MOTORS, Tornaľa Zámer zmeny nájomcu nebytových priestorov na prízemí budovy MsÚ z Róberta Juhásza na Eriku Juhászovú – spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa Schválenie dodatku č. 8 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22.10.2018 s PSYCHCEN – PKN s. r. o., Tornaľa Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Tornaľa Zámena správy majetku mesta ( park Zoltánka ) medzi príspevkovými organizáciami Mestské služby mesta Tornaľa a Mestské kultúrne stredisko M. Tompu v Tornali Žiadosť o zmeny a doplnky územného plánu – Brantner s. r. o. S pozdravomIng. János Deákpredseda Komisie investično – finančnej

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie