Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2024 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností – budovy bývalej základnej školy s príslušenstvom v mestskej časti Starňa

MESTO TORNAĽA Mestský úrad,Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 ZÁMER A PODMIENKY PREDAJA MAJETKU MESTA TORNAĽA OBCHODNOU  VEREJNOU SÚŤAŽOU Mesto Tornaľa podľa §9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer odpredať majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže avyhlasujepodľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods. 1 písm. a) […]
Menej ako 1 min. min.

MESTO TORNAĽA Mestský úrad,Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 ZÁMER A PODMIENKY PREDAJA MAJETKU MESTA TORNAĽA OBCHODNOU  VEREJNOU SÚŤAŽOU Mesto Tornaľa podľa §9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer odpredať majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže avyhlasujepodľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa a uznesením Mestského zastupiteľstva v Tornali č. 93/2024 zo dňa 27.06.2024 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  č. 4/2024o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností – budovy bývalej základnej školy s príslušenstvom v mestskej časti Starňa Podmienky obchodnej verejnej súťaže  I.Predmet obchodnej verejnej súťaže  Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú nehnuteľnosti: budova bývalej základnej školy v m. č. Starňa so súp. č. 51 na parcele KN-C č. 942 a pozemky na parcelách KN-C č. 942 o výmere 290 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, KN-C č. 943 o výmere 894 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, KN-C č. 945 o výmere   77 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, KN-C č. 946 o výmere 337 m2, druh pozemku: záhrada, zapísané na LV č. 199 v k. ú. Starňa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, určené na individuálnu bytovú výstavbu v súlade s platným územným plánom mesta  Tornaľa. Minimálna požadovaná cena:  65 600,00 €. Východiskovou cenou k určeniu požadovanej minimálnej ceny bola všeobecná hodnota majetku určená znaleckým posudkom č. 29/2024, vypracovaným znalcom: Ing. Emília Hasíková, Zámočnícka 166, 072 22 Strážske, zo dňa 19.06.2024. Predávajúci nie je platcom DPH. II.Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže  Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej vyhlásenia – zverejnenia na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli,  webovom sídle mesta Tornaľa www.mestotornala.sk a FB stránke mesta Tornaľa (min. 15 dní pred uzávierkou predkladania súťažných návrhov). Obhliadku predmetu súťaže je možné dohodnúť na tel. č. 047/5511113, 130. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 07.08.2024, do 13:30 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov súťaže vykoná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom do 14 dní odo dňa uzávierky súťaže. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oboznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od spísania zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže. Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 21 dní od spísania zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže. Mesto oznámi záujemcovi vylúčenie jeho návrhu z obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením v lehote 30 dní od vyhodnotenia návrhov. III.Podmienky obchodnej verejnej súťažesú uvedené v prílohe.

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie